Privacybeleid

Privacybeleid

SamShine Theatre hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Op deze pagina leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie zijn we?

SamShine Theatre
kvk: 24423349
websiteadres: https://samshine.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen, bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum. SamShine verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende situaties:

Wij bewaren uw:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

SamShine Theatre verwerkt deze persoonsgegevens om:

 • Uw vraag te kunnen beantwoorden
 • U op de hoogte te brengen (van wijzigingen in) dienstverlening

Wij bewaren gegevens minimaal een jaar.

Wij bewaren uw:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer

SamShine Theatre verwerkt deze persoonsgegevens om:

 • U te kunnen betalen of u een factuur te sturen
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te informeren bij een wijziging van het dienstenpakket

Vanwege de eisen van de Belastingdienst bewaren we onze klantgegevens minimaal zeven jaar.

We bewaren de persoonsgegevens die je in je sollicitatie aan ons hebt verstrekt. Vaak gaat het om

 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
  Opleiding en werkervaring

Als je sollicitatie niet leidt tot een stageplek bij ons, zullen we je gegevens direct verwijderen. Als je wel stage bij ons doet, bewaren we je gegevens een jaar na het einde van je stageperiode.

Geautomatiseerde besluitvorming

SamShine Theatre neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SamShine Theatre) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

SamShine Theatre verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SamShine Theatre blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Als u op onze website komt, wordt er een cookie achtergelaten. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dat doen wij om te bekijken hoeveel mensen onze website bezoeken. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en worden ook niet met Google gedeeld. Om die reden hoeven wij geen cookiemelding op onze site te plaatsen.
U kunt U afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Het bezoek van onze website houden wij bij met Google Analytics. Daarvoor hebben we met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. De IP-adressen van de websitebezoekers worden geanonimiseerd. Verder hebben we het delen van gegevens met Google uitgezet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SamShine Theatre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sandy Wagner via info@samshine.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SamShine Theatre en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@samshine.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u er ook nog op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Nog vragen over privacy?

Hebt u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact op via info@samshine.nl